FD

Prezentare

Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” Tîrgoviște funcţionează în cadrul Asociaţiei “Christiana” Tîrgoviște Şcoala a luat fiinţă în  octombrie 1992 şi în decursul celor 29 ani de funcţionare aici au finalizat studiile 27 promoţii.

      Sediul şcolii este situat în Tîrgovişte, microraionul V, strada Valul Cetăţii, numărul 71, într-o zonă cu blocuri şi case de locuit. Şcoala este aproape de mijloacele de transport în comun urban, autogară şi gara Romlux. În anul 2000, şcoala a obţinut Autorizaţia de încredere prin hotărârea C.N.E.A.I.P. nr. 49  din 29.05.2000, aprobată de MEN prin O.M. nr. 4243/31.07.2000 şi în anul 2008 a obţinut acrediatarea prin O.M. 5427 din 23.09.2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” din Tîrgovişte. În 17 iunie 2013 școala a fost în proces de evaluare periodică externă și a obținut un punctaj total de 64 puncte conform Hotărârii Consiliului ARACIP nr. 8/12.08.2013. În 21 – 22 martie 2019 școala a fost în proces de evaluare periodică externă și a obținut un punctaj total de 122 puncte conform Hotărârii Consiliului ARACIP nr. 6/14.05.2019. Şcoala funcționează în cadrul Asociației ”Christiana” Tîrgoviște și beneficiază de spaţii  învăţământ constituite din trei corpuri de clădire cu: 2 săli de curs, 1 laborator de informatică, 2  laboratoare de nursing, 1 izolator SARS CoV 2, 1 spaţiu pentru personalul de conducere/secretariat, 2  grupuri sanitare, spaţii de informare şi prezentare a informaţiilor utile elevilor, cadrelor didactice şi absolvenţilor (vitrine şi panouri). Resursele financiare ale şcolii provin din taxe şcolare. Sumele provenite sunt  utilizate pentru: investiţii de modernizare, procurarea de material didactic (cărţi, planşe, instrumentar, material sanitar), plata salariaţilor, întreţinerea şcolii şi plata cheltuielilor curente aferente, organizarea de activităţi cu caracter educativ pentru elevi.

Analiza SWOT

Puncte tari

1Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii

2. Acreditarea școlii în anul 2008 și evaluarea externă a şcolii în anul 2013

3. Spaţii proprii de învăţământ şi bază materială bună

4. Management transparent, echilibrat, preocupat de creşterea calităţii în activitatea tuturor compartimentelor din instituţiei

5. Interes crescut a cadrelor didactice pentru realizarea unui învăţământ de calitate şi preocuparea permanentă pentru utilizarea metodelor active de învăţare, indiferent de scenariul de derulare al cursurilor

6. Comunicare şi deschidere faţă de  elevii şi absolvenţii şcolii

7. Tradiţie instructiv-educativă concretizată într-o imagine foarte bună a şcolii

8. Imparţialitate şi promovarea egalităţii şanselor faţă de elevi

9. Utilizarea curriculum-ului naţional

10. Aplicarea învăţării centrate pe elev şi utilizarea de strategii didactice diverse

11. Existenţa personalulului didactic calificat, titularizat și instruit în metodele de predare în sistem online

12. Continuitatea  activităţii unor cadre didactice în sistemul de învăţământ medical

13. Rezultate foarte bune la examenele de CCP

14. Procent mare de absolvenţi inseraţi pe piaţa internă și externă a muncii;

15. Conectare la internet 24 ore/zi

16. Autogospodărirea resurselor, ceea ce  permite menţinerea unui nivel scăzut al taxelor şcolare

17. Plan de şcolarizare realist (cererii pieţei muncii, capacităţii unităţii şi declinului natalităţii)

Puncte slabe

1. Surse de finanţare insuficiente faţă de costurile reale ale procesului educativ

2. Insuficienţa spaţiilor pentru activităţile administrative

3. Deficitul de cadre didactice cu norma de bază în școală (2 medici, 1 maistru instructor, 1 profesor de socio –psihologie)

4. Dependenţa de o singură specializare

Oportunitati

1. Accentuarea deficitului de asistenţi medicali pe piaţa externă şi internă a muncii

2. Creșterea necesarului de asistenți medicali generaliști în contextul pandemiei de SARS CoV2

3. Locuri de muncă suplimentare pentru absolvenţi prin liberalizarea pieţei europene a muncii

4. Reforma sistemului sanitar, cu accent pe îngrijiri primare în ambulatoriu

5. Reconversia profesională a adulților în funcție de cererea de pe piața muncii

6. Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei induce dezvoltarea reţelei de îngrijiri la domiciliu şi implicit nevoia de cadre medicale

7. Creșterea șomajului în contextul pandemiei de SARS CoV2

Amenintari

1. OMEN nr. 4542/2014 de organizare și funcționare învățământului terțiar non-universitar prin colegii în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate

2. Nivel socio-economic scăzut şi instabilitatea socială a populaţiei judeţului

3. Legislaţie schimbătoare, neconcordantă și frecvent în detrimentul învățământului preuniversitar particular (învăţământ, personal didactic, muncă)

4. Creşterea continuă a costurilor de întreţinere a spaţiilor de învăţământ

5. Existenţa în localitate a Universităţii “Valahia” cu o multitudine de specializări

6. Interes scăzut faţă de formarea de profesori/maiştri instructori pentru învăţământul medical postliceal particular

7. Număr foarte redus al firmelor dispuse să colaboreze cu instituţiile de învăţământ medical

8. Excluderea unităţilor de învăţământ particulare acreditate de la finanţarea de la bugetul de stat

9. Discriminarea învăţământ de stat / învăţământ particular în toate domeniile

10. Existenţa școlii postliceale sanitare de stat cu foarte multe locuri bugetate

11. Scăderea cu 42,9% a populaţiei care poate continua studiile, până în 2025.

Ce spun Absolventii nostrii