FD

Acte necesare

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul şcolii sau online (site) pe baza următoarelor documente:

cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului);

acte care atestă finalizarea liceului:  (pentru absolvenții de liceu cu bacalaureat - diplomă de bacalaureat original și copie xerox  și pentru absolvenții de liceu fără bacalaureat - certificat/diplomă de absolvire a liceului original și copie xerox;

foaia matricolă pentru clasele aIXa – aXIIa/aXIIIa → în original şi copie xerox;

certificat de naştere → în original şi copie xerox (se va certifica conform cu originalul de comisia de înscriere); ˟

certificat de căsătorie → în original şi copie xerox  (dacă este cazul; se va certifica conform cu originalul de comisia de înscriere)* ; 

- C.I.,  în original şi copie xerox (se va certifica conform cu originalul de comisia de înscriere); *

adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic și psihic şi apt pentru calificarea profesională ”Asistent medical generalist”;

trei poze 3/4 ;

  ˟ Conform OMENCȘ, nr. 4664 din 02.08.2016 pentru aplicarea dispozițiilor OUG nr. 41/2016.